เข้าสู่ระบบ

บทที่ 2
ผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ หน่วยประสานงานมทส. กทม.
ปีการศึกษา 2557
(จำนวน 4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้)
(สามารถดูผลการดำเนินงานและรายการหลักฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ คลิกที่เครื่องหมาย หน้าตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ แหล่งที่มาข้อมูล เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ของหน่วยงาน)
บรรลุเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ / ชื่อตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ ประเมิน : คลิก
บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) ประเมิน : คลิก
กระบวนการ
8 ข้อ
8 ข้อ
5.0 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. (1 ตัวบ่งชี้)
5.00 คะแนน
(ระดับดีมาก)
(บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้จาก 1 ตัวบ่งชี้ = 100%)

7 การบริหารและการจัดการ ประเมิน : คลิก
บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารของหน่วยงาน (สกอ.) ประเมิน : คลิก
กระบวนการ
7 ข้อ
7 ข้อ
5.0 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (สกอ.) ประเมิน : คลิก
กระบวนการ
3 ข้อ
5 ข้อ
5.0 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ก. ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ (สกอ.) ประเมิน : คลิก
ปัจจัยนำเข้า
3 ข้อ
5 ข้อ
5.0 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.) ประเมิน : คลิก
กระบวนการ
6 ข้อ
6 ข้อ
5.0 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. (4 ตัวบ่งชี้)
5.00 คะแนน
(ระดับดีมาก)
(บรรลุ 4 ตัวบ่งชี้จาก 4 ตัวบ่งชี้ = 100%)

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ประเมิน : คลิก
บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประเมิน : คลิก
กระบวนการ
7 ข้อ
7 ข้อ
4.0 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. (1 ตัวบ่งชี้)
4.00 คะแนน
(ระดับดี)
(บรรลุ 1 ตัวบ่งชี้จาก 1 ตัวบ่งชี้ = 100%)

12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก ประเมิน : คลิก
บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (มทส.) (เชิงปริมาณ) ประเมิน : คลิก
ผลผลิต
ค่าเฉลี่ย 3.51
ค่าเฉลี่ย 4.57
5.0 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการห้องประชุมและระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ (มทส.) (เชิงปริมาณ) ประเมิน : คลิก
ผลผลิต
ค่าเฉลี่ย 3.51
ค่าเฉลี่ย 4.25
4.0 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการห้องชุดพักอาศัย (มทส.) (เชิงปริมาณ) ประเมิน : คลิก
ผลผลิต
ค่าเฉลี่ย 3.51
ค่าเฉลี่ย 3.92
4.0 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในภาพรวม (มทส.) (เชิงปริมาณ) ประเมิน : คลิก
ผลผลิต
ค่าเฉลี่ย 3.51
ค่าเฉลี่ย 4.25
4.0 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 การดำเนินงานเกี่ยวกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก.) (มทส.) ประเมิน : คลิก
กระบวนการ
3 ข้อ
5 ข้อ
5.0 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ 12.6 การดำเนินงานเกี่ยวกับสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา (สวพอ.) (มทส.) ประเมิน : คลิก
กระบวนการ
3 ข้อ
5 ข้อ
5.0 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ มทส. (6 ตัวบ่งชี้)
4.50 คะแนน
(ระดับดี)
(บรรลุ 6 ตัวบ่งชี้จาก 6 ตัวบ่งชี้ = 100%)

ค่าเฉลี่ยรวม สกอ. (6 ตัวบ่งชี้)
4.83 คะแนน
ระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม มทส. (6 ตัวบ่งชี้)
4.50 คะแนน
ระดับดี
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด (12 ตัวบ่งชี้)
4.67 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย = 12 (100.00%)
ไม่บรรลุเป้าหมาย = 0 (100.00%)
การดำเนินงานทั้งหมดระดับดีมาก